Διαγωνισμός Cornelio Mαrble  Boutique 

new white cloud1.jpg
Shop-6.jpg

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο παρόν διαγωνισμός (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διεξάγεται από την εταιρεία CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD μέσω της σελίδας της εταιρείας στο Facebook. 

Περιγραφή Δώρων του Διαγωνισμού

 1. Για τον πρώτο νικητή, μία κουζίνα αξίας 3500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 2. Για τον δεύτερο νικητή, μία τραπεζαρία αξίας 3000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι: 

 1. Για συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

  1. Δηλώντας αρέσει (like) στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού που εμφανίζεται στη σελίδα στο Facebook και ακολούθως

  2. Κάνοντας σχόλιο (comment) στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού και tag δύο φίλους σας. 

 2. Θα διεξαχθούν 2 κληρώσεις οι οποίες θα αναδείξουν 2 (δύο) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα του διαγωνισμού. Η πρώτη κλήρωση θα αναδείξει τον πρώτο νικητή ο οποίος θα κερδίσει μία κουζίνα αξίας 3500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η δεύτερη κλήρωση θα αναδείξει τον δεύτερο νικητή ο οποίος θα κερδίσει μία τραπεζαρία αξίας 3000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 3. Ο κάθε νικητής έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει / εκχωρήσει το δώρο του, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να ήταν νικητής στην κλήρωση, εφόσον εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ενημερώσει την CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD και υπογράψει την παραχώρηση του δώρου του. 

 4. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήματα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. 

 5. Η ευθύνη της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD E περιορίζεται στην παράδοση των δώρων εντός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών.  

 6. Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή, μεταφορά, εφαρμογή, χρήση των δώρων του διαγωνισμού. Νοείται ότι τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον νικητή ή/και το πρόσωπο που θα αποδεχτεί το δώρο και καταβάλλονται άμεσα. 

 7. Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημιά ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί, στους νικητές του διαγωνισμού ή σε άλλους, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα του διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 8. Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων του διαγωνισμού σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 9. Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για άλλες υπηρεσίες που τυχόν λάβουν οι νικητές ή λοιπές δαπάνες στις οποίες αυτοί θα προβούν και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα Δώρα του Διαγωνισμού. 

 10. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Δώρου, κάθε υποχρέωση της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD παύει να υφίσταται και η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD δεν έχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα τα οποία διατηρούν λογαριασμό (account) στο Facebookτο οποίο αντιστοιχεί σε προφίλ (profile) πραγματικού φυσικού προσώπου. Οι εν λόγω χρήστες πρέπει να είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία εδαφών και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η συμμετοχής είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές. 

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Εταιρείας και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα πρόσωπα αυτά καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Επίσης, από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο ή ψεύτικο ή απενεργοποιημένο προφίλ με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητας τους. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD. 

Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει με την ανάρτηση του Διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD στο Facebook στις ….. Μαΐου 2021 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.  

 

Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

Για τον παρόν διαγωνισμό, θα ανακηρυχθούν συνολικά 2 (δύο) νικητές εκ των συμμετεχόντων κατόπιν κλήρωσης από τα συστήματα της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει δόλια ανθρώπινη παρέμβαση στην κλήρωση, καθώς και 2 επιλαχόντες. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 στο κατάστημα της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας 145, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία, μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων, παρουσία δικηγόρου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωση της. 

Ενημέρωση νικητών και παραλαβή Δώρων Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του Facebook τους, εντός 24 ωρών από την ώρα της κλήρωσης. 

Εάν οποιοσδήποτε από τους νικητές δεν ανταποκριθεί εντός 10 (δέκα) ημερών ή δεν αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο το δώρο του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός 10 (δέκα) ημερών, η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, με κανέναν από τους νικητές ή/και επιλαχόντες τότε το συγκεκριμένο δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. 

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην σελίδα της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD στο Facebook ή/και σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD. 

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο κλπ.) ώστε να γίνει η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων. 

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση και παραλαβή των Δώρων, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: 

 1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους.

 2. Εάν η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, 

 3. Εάν κάποιο από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει είναι ψευδές ή/και δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

 4. Εάν η συμμετοχή των νικητών αποτελεί, κατά την κρίση της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD,  προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή/και απάτης. 

 5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής του δώρου. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την πολιτική τους ταυτότητα για να εξακριβωθεί η ταυτοπροσωπία και το ενήλικο της ηλικίας τους και να εγγραφούν (log in) στο προφίλ του νικητή. Σε περίπτωση που ο/οι νικητής/νικητές δεν έχει/έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/τους, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. 

Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του Διαγωνισμού. 

Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες των νικητών στην επίσημη σελίδα της CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD στο Facebook ή/και σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή να ανακοινωθεί το όνομα του και να δημοσιευθούν φωτογραφίες του, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου ή να το ανακαλέσει. 

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση όρων Διαγωνισμού 

Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει ή/και αναβάλει ή/και ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση των πιο πάνω η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες ή/και νικητές του Διαγωνισμού. 

Προσωπικά Δεδομένα 

Ο κάθε συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται με ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του κάθε συμμετέχοντα, τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης των σκοπών του Διαγωνισμού. 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα παρέχονται στην CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD («τα Δεδομένα») θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. 

Η CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των Δεδομένων και δεν θα τα κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. 

Τα Δεδομένα θα φυλάγονται από την CORNELIO MARBLE BOUTIQUE LTD για όσο καιρό είναι αναγκαίο για σκοπούς απονομής των Δώρων. Μετά την παράδοση των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται. 

Εάν ο/οι νικητής/νικητές δεν επιθυμεί/επιθυμούν να παραλάβουν τα Δώρα του Διαγωνισμού, τα όποια Δεδομένα ενδεχομένως να δόθηκαν θα διαγράφονται. 

Οι νικητές διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση ή διαγραφής των Δεδομένων τους ή περιορισμού της επεξεργασίας ή το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των Δεδομένων καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνεί με το τηλέφωνο +35722210684 (ώρες εργασίας) ή/και μέσω του sales@corneliomarble.com